Nawigacja

INFORMACJE ZGŁOSZONE INICJATYWY

Skrzynka Inicjatyw Uczniowskich

INFORMACJE

Skrzynka Inicjatyw Uczniowskich

 

Samorząd Uczniowski, mając na względzie sprawną organizację życia kulturalnego, oświatowego, sportowego oraz rozrywkowego zgodnie z  potrzebami całej społeczności uczniowskiej i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu  dyrektorem, postanowił utworzyć „Skrzynkę inicjatyw i pomysłów uczniowskich”.  Realizacja podjętych w związku  tym działań  sprzyja rozwojowi szkolnej demokracji a pełna odpowiedzialność za ich przygotowanie i realizację leży po stronie uczniów i uczennic.

Jest to skrzynka mailowa, na którą można wysyłać listy z prośbami, propozycjami lub sugestiami dotyczącymi funkcjonowania szkoły. Każda wiadomość mailowa powinna  być podpisana przez nadawcę, listy anonimowe nie będą czytane i brane pod uwagę.

 Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej. Serdecznie prosimy o rozsądną
i przemyślaną korespondencję! Czekamy na Wasze pomysły i propozycje!

 

Procedura zgłaszania inicjatyw uczniowskich

 

 1. Każdy uczeń ma prawo zgłaszać inicjatywę.
 2. W celu zgłoszenia inicjatywy należy spisać ją w formie elektronicznej
  w programie Word i przesłać w formie załącznika wraz  podpisem na adres mailowy skrzynkainicjatyw.spborowa@gmail.com
 3. Skrzynka mailowa będzie sprawdzana codziennie przez Radę Samorządu Uczniowskiego, a następnie zostaną podjęte dalsze kroki polegające na skierowaniu ich do osób, od których będzie zależeć  realizacja danej inicjatywy.
 4. Jeżeli propozycja będzie dotyczyła pracy szkoły, zostanie przekazana Dyrekcji Szkoły do zapoznania i ewentualnej realizacji.
 5. W przypadku, gdy inicjatywa będzie skierowana do Samorządu Uczniowskiego,  wówczas do wdrożenia inicjatywy zostanie powołany zespół  przewodniczącym na czele, który będzie odpowiedzialny za jej realizację. Nad poprawnością jej realizacji będą czuwać opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
 6. Po wdrożeniu inicjatywy zostanie przeprowadzona przez Radę Samorządu Uczniowskiego ewaluacja przeprowadzonych działań.
 7. Analiza zgłaszanych inicjatyw będzie dokonywana raz w miesiącu wraz  oceną skuteczności ich wdrożenia.
 8. Inicjatywy, które nie zostały zrealizowane w danym roku szkolnym lub będą
  w trakcie realizacji, Rada Samorządu Uczniowskiego przekaże nowemu samorządowi.

 

W ten sposób Samorząd Uczniowski pragnie włączyć wszystkich uczniów naszej szkoły w proces tworzenia planu działań, a pierwszy krok to zdobywanie informacji o ich potrzebach oraz zainteresowaniach. Dzięki temu uczniowie i uczennice poczują, że ich zdanie jest ważne, a podejmowane działania będą bardziej dostosowane do ich potrzeb.

Czekamy na kreatywne, ciekawe pomysły!!!
                                      
 
 skrzynkainicjatyw.spborowa@gmail.com

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
  39-305 Borowa 248
 • 17 5815594 - budynek szkoły w Borowej (kl. 0 - 6)
  17 5815357 - budynek szkoły w Pławie (kl. 7 - 8)
  17 2230345 - budynek przedszkola w Borowej

Galeria zdjęć